Parkreglement

Samen met de Algemene voorwaarden en de RECRON voorwaarden die van toepassing zijn op de overeenkomst tussen de gast en Roompot vormt dit parkreglement één geheel. Het juist naleven van dit parkreglement waarborgt de veiligheid van onze gasten, wij hopen dan ook op ieders medewerking en begrip.

Alle in dit parkreglement gebruikte begrippen sluiten aan bij de definities die in de Algemene voorwaarden zijn gegeven.

Parkreglement

Aankomst en vertrek

In de aanreisinformatie is aangegeven vanaf welk tijdstip het vakantieverblijf beschikbaar is.

• Vakantieverblijven dienen op de vertrekdag om 10.00 uur te zijn verlaten.
• Kampeerplaatsen dienen op de vertrekdag om 11.00 uur vrij te zijn. Dit houdt in: leeg en schoon.

In, om of op het vakantieverblijf mag geen afval achtergelaten worden. Afval dient (gesorteerd) gedeponeerd te worden in de daartoe bestemde containers. Het plaatsen van vuilniszakken (en los afval) is niet toegestaan in verband met de hygiëne en het aantrekken van (on)gedierte.

Bezoekers

Bezoekers zijn van harte welkom en dienen zich bij aankomst bij de receptie te melden. Zij worden geacht vóór 23.00 uur het park verlaten te hebben. Afwijking hiervan is uitsluitend mogelijk met toestemming van de parkmanager. Mochten bezoekers willen overnachten, dan dient dat bij de Receptie te worden gemeld. Zij worden geregistreerd als zijnde logé en hiervoor worden kosten in rekening gebracht. De Ondernemer behoudt zich het recht voor logees te weigeren. Bezoekers dienen zich te houden aan de in dit Reglement gestelde regels.

Gasten van de Recreant dienen zich aan dezelfde voorwaarden en regels te houden als de Recreant. De Recreant dient ervoor te zorgen dat zijn gasten op de hoogte zijn van de voor hen relevante geldende regels zoals opgenomen in de Algemene voorwaarden, de Recronvoorwaarden en het Parkreglement.

Energie (water/stroom)

Per park en zelfs per soort kampeerplaats kunnen verschillende maxima voor de stroomsterkte gelden. Bij de boeking van de kampeerplaats staat aangegeven hoeveel ampère beschikbaar is. De Gast dient ervoor te zorgen dat de gebruikte elektrische apparaten deze hoeveelheid niet overschrijden.

Bij stroomuitval zal de Gast eerst de eigen zekeringen controleren alsmede de zekering in het stroomkastje alvorens de terreindienst te roepen. De elektrische apparaten dienen bij een stroomstoring te worden uitgeschakeld als deze niet automatisch uitgeschakeld zijn.

Het is niet toegestaan elektriciteit af te tappen van toiletgebouwen of andere (openbare) gebouwen waaronder lantaarnpalen.

Het is niet toegestaan een elektrische auto op te laden vanuit het vakantieverblijf.

Faciliteiten van het park

Voetballen en andere balspelen zijn alleen toegestaan op de daartoe aangewezen plaatsen. Het gebruik van de faciliteiten van het park geschiedt op eigen risico.

Gebruik Accommodatie

De vakantieverblijven beschikken elk over een persoonlijke inrichting. Het is niet toegestaan meubilair dat in het vakantieverblijf behoort mee naar buiten te nemen. (Tuin)meubilair mag niet naar andere vakantieverblijven worden verplaatst

De Gast is verplicht het gehuurde en de onmiddellijke omgeving daarvan te houden in nette en ordelijke staat. Afval dient te allen tijde te worden gedeponeerd in de daartoe bestemde containers of afvalbakken.

Bij niet aanwezig zijn in, om of op het vakantieverblijf, dienen alle losse zaken zoals fietsen, speelgoed e.d. rondom het vakantieverblijf (en in geval van Kampeerplaatsen op het vakantieverblijf) te zijn opgeruimd en zoveel mogelijk opgeborgen en uit het zicht geplaatst. Fietsen mogen niet tegen de vakantieverblijven worden geplaatst.

Het is niet toegestaan partytenten te plaatsen op kampeerplaatsen en bij verhuur verblijven zonder toestemming van de parkmanager of bewaking.

Drones

Je mag niet overal vliegen met een drone. Zo mag je niet vliegen boven mensenmenigten, aaneengesloten bebouwing en gebieden rondom vliegvelden en andere no-flyzones.

Wanneer je in de (nabije) omgeving gebruik wenst te maken van je Drone, adviseren wij de drone kaart te raadplegen (waar wel/ niet gevlogen mag worden met betrekking tot no-flyzones) Dronekaart.
Respecteer een ieder zijn of haar privacy en rust.

Boete voor het gebruik van een drone

Als je je niet aan de regels houdt, kunt je een waarschuwing of een boete krijgen (max € 7.800). Het is ook mogelijk dat je drone in beslag wordt genomen. De hoogte van de boete of straf hangt af van de soort overtreding. Zo kijkt Justitie of je de drone beroepsmatig of hobbymatig gebruikte n of je mensen in gevaar hebt gebracht.

Huisdieren

Voorzover huisdieren in het park worden toegelaten geldt het volgende:

Niet gekooide huisdieren dienen te allen tijde te zijn aangelijnd, behalve binnen een vakantieverblijf en mogen op geen enkele wijze overlast bezorgen aan de andere Gasten van het park.

De huisdieren dienen op de daartoe aangewezen plaatsen te worden uitgelaten. Indien dergelijke uitlaatplaatsen niet aanwezig zijn, dienen de huisdieren buiten het park te worden uitgelaten op de toegestane plaatsen. Ingeval van “ongelukjes” dient de begeleider van de hond zelf te zorgen voor verwijdering van deze vervuiling.

Huisdieren worden niet toegelaten in openbare gelegenheden, zwembaden, horecagelegenheden, supermarkt etc. tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

De (Mede)Recreant is zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan alle wettelijke vereisten die aan het meebrengen en het verblijf van huisdieren worden gesteld.

Hygiëne en onderhoud

Het achterlaten van etenswaren in het park is in verband met de hygiëne en het voorkomen van ongedierte ten strengste verboden.

Afval dient in de daarvoor bestemde (gescheiden) containers te worden gedeponeerd. Het is niet toegestaan afval naast de containers of elders in het park te plaatsen. Het afval dient verpakt te zijn in gesloten plastic zakken.

Grof afval zoals pallets, witgoed, tuinstoelen, grondkleden etc. mogen niet in het park worden achtergelaten, tenzij met toestemming van de parkmanager op een daartoe aangewezen plaats.

Het is niet toegestaan in de containers groenafval (snoei- en maaiafval) te deponeren.

Het is verboden bloemen te plukken, takken of struiken los te trekken of spijkers in bomen te slaan. Ook het graven van gaten en het beschadigen van openbaar groen is niet toegestaan.

Voeren van dieren

Het is verboden om vogels/eenden of andere dieren te voeren tenzij anders gespecificeerd op het park

Ingebruikname kampeerplaats

De Ondernemer behoudt zich het recht voor aanwijzingen te (laten) geven terzake van het plaatsen van Kampeermiddelen.

Afvoerwater dient te allen tijde in een daartoe bestemde tank te worden opgevangen. Indien een afvoermogelijkheid aanwezig is, dient deze te worden gebruikt.

Het storten van vuilwater buiten de daartoe bestemde afvoerplaats is ten strengste verboden.

Gebruik en Inlevering sleutels, pasjes etc.

Bij het verlies van sleutels/pasjes etc. worden kosten in rekening gebracht. (terzake van sleutels is dit een bedrag van € 115,00). Het is niet toegestaan sleutels en/of pasjes in gebruik te geven aan anderen.

Bij vertrek dienen alle sleutels die de Gasten ten behoeve van hun verblijf hebben ontvangen, te worden ingeleverd bij de receptie.

(Nacht)rust en overlast

Gasten van het park dienen zich in zijn algemeenheid correct te gedragen en alles na te laten wat aan de Ondernemer of andere Gasten redelijkerwijs aanstoot of overlast kan geven.

Tussen 23.00 en 7.00 uur dient de nachtrust gerespecteerd te worden. Wij verwachten van onze gasten dat zij deze nachtrust strikt naleven. Dit betekent onder meer geen luide gesprekken, muziek of enig ander lawaai. Ook mag tijdens deze periode geen gebruik worden gemaakt van gemotoriseerde voertuigen.

Ook overdag is het niet toegestaan muziekdragers, muziekinstrumenten en andere voorwerpen die geluidsoverlast (kunnen) veroorzaken op zo’n manier te gebruiken, dat overlast wordt veroorzaakt. Met het ontvangen van een klacht van een medegast staat de overlast in principe vast.

Openbare dronkenschap is verboden. Door het in bezit hebben van geopende flessen en/of blikjes alcohol wordt aangenomen dat van openbare dronkenschap sprake is.

Het afsteken van vuurwerk is verboden op het park.

Op de meeste parken is ook een bewakingsdienst aanwezig. Instructies van het personeel (met inbegrip van deze bewakingsdienst) dienen terstond te worden opgevolgd.

Onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden/storingen

De Ondernemer behoudt zich het recht voor om vanaf 08.00 uur (schoonmaak)werkzaamheden rond het vakantieverblijf te (laten) verrichten.

Spoedeisende storingen die aan de receptie zijn gemeld, worden zo spoedig mogelijk opgelost

De Ondernemer heeft altijd het recht de verhuurde vakantieverblijven te betreden voor inspectie en/of om onderhoudswerkzaamheden te (doen) verrichten, zonder dat de Recreant recht krijgt op gehele of gedeeltelijke restitutie van de betaalde of nog te betalen (huur) sommen. Tevens heeft de Ondernemer het recht gebouwen en installaties voor onderhoudswerkzaamheden tijdelijk buiten bedrijf te stellen, zonder dat de Gast daarvoor recht krijgt op gehele of gedeeltelijke restitutie van betaalde of nog te betalen (huur)sommen. Indien mogelijk zal de Ondernemer een dergelijk bezoek tijdig aankondigen. In spoedeisende gevallen mag de Ondernemer afzien van een aankondiging.

Parkeren

In het algemeen wordt één auto per Accommodatie toegestaan tenzij anders aangegeven. Auto’s van bezoekers worden niet toegelaten. De Ondernemer behoudt zich het recht voor het parkeerbeleid te wijzigen.

Parkeren geschiedt op de daartoe aangewezen plaatsen. Indien het is toegestaan de auto bij een kampeermiddel te plaatsen, dient deze binnen de kampeerplaats te worden geparkeerd. Parkeren op lege kampeerplaatsen is niet toegestaan.

Parkeren op de wegen is te allen tijde verboden.

Indien deze parkeerregels worden overtreden, behoudt de Ondernemer zich het recht voor het voertuig te (laten) verwijderen. De kosten daarvan zullen ten laste van de betreffende Gast komen.

Parkjournaal

In het parkjournaal is informatie opgenomen omtrent:

Informatie over het parkOpeningstijden en activiteitenHoe te handelen bij calamiteitenGebruik van de faciliteitenToegang tot het park en de faciliteitenBelangrijke telefoonnummers en adressen

Het parkjournaal is beschikbaar op de receptie van het park. De Ondernemer kan het Parkjournaal wijzigen en/of activiteiten wijzigen of afgelasten.
De Gast kan geen rechten ontlenen aan het Parkjournaal.

Post/telefoon

De binnenkomende post (ook faxen) wordt op alfabetische volgorde (op familienaam) in de postvakken bij de receptie gelegd. De post wordt in daartoe bestemde vakken geplaatst. Het afhalen van poststukken valt onder de eigen verantwoordelijkheid van de Gast. De Ondernemer is niet aansprakelijk voor verloren of beschadigde poststukken.

Sanitairvoorzieningen

Het is niet toegestaan toiletgebouwen die zich op het terrein bevinden, te gebruiken voor andere zaken dan waar deze voor bedoeld zijn. De gemeenschappelijke toiletgebouwen worden enkele malen per dag gereinigd. Van de Gast wordt verwacht dat deze de gebouwen na gebruik schoon achterlaat.

Kinderen onder de 6 jaar mogen niet zonder begeleiding van een volwassene gebruik maken van het sanitair.

Veiligheidseisen

De Gast is verplicht om alle verkeer- en veiligheidvoorschriften en de aanwijzingen van het personeel terzake terstond op te volgen.

Met het oog op calamiteiten en af- en aanvoer (van hulpdiensten) moeten paden, toegangswegen en slagbomen altijd vrij blijven van auto’s en overige obstakels.

Het is niet toegestaan in het park reparaties aan motorvoertuigen te verrichten en/of de auto’s te wassen tenzij daarvoor een expliciete mogelijkheid wordt geboden.

Het is verboden schade- of sloopauto’s, aanhangers of andere voer- en/of vaartuigen, alsmede andere mogelijk aan het gebruik onttrokken goederen of stoffen op het terrein te parkeren of in opslag te hebben.

De normale verkeersregels zijn van toepassing in het park. In afwijking daarvan bedraagt de maximumsnelheid op het park voor alle voertuigen 10 km per uur, tenzij expliciet anders aangegeven. Uitsluitend bestemmingsverkeer is toegestaan. Voetgangers en (spelende) kinderen hebben altijd voorrang.

Het is verboden om in het park gebruik te maken van scooters, brommers, elektrische step en/of overige elektrisch voortbewogen vervoermiddelen (m.u.v. auto en/of scootmobiel). In bijzondere gevallen, ter beoordeling van de parkmanager, kan een ontheffing worden verleend van dit verbod. Deze ontheffing geldt uitsluitend wanneer deze op schrift is gesteld.

Op elk park is open vuur ten strengste verboden. In verband met brandgevaar is het laten branden van kaarsen zonder dat er iemand aanwezig is, het weggooien van brandende sigaren, sigaretten en lucifers verboden. Eveneens is het aanwezig zijn van brandgevaarlijke en/of explosieve stoffen verboden. In de vakantieverblijven is het niet toegestaan om een kerstboom of kerstversiering te plaatsen.

Het gebruik van een barbecue in het park is toegestaan mits deze minimaal 3 meter van bomen, struiken, schuttingen, gebouwen en het vakantieverblijf staat. Tevens dient er binnen handbereik van de barbecue een emmer met ca. 10 liter water klaar te staan voor noodgevallen. Als brandstof voor de barbecue mag uitsluitend gebruik gemaakt worden van elektriciteit, gas, houtskool en briketten. De Ondernemer behoudt zich het recht voor om in bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld extreme droogte) het gebruik van een barbecue te verbieden.

In verband met brandgevaar mogen weggooibarbecues niet in de daartoe bestemde containers worden gedeponeerd, zolang deze nog niet gedoofd en afgekoeld zijn.

Zelf meegenomen elektriciteit-, gas en/of waterinstallaties moeten voldoen aan de wettelijke eisen.

Bij het huren van een kampeerplaats is het gebruik van flessengas (propaan of butaan) toegestaan met een maximum van 45 liter per fles en een maximum van 2 flessen per kampeermiddel. Deze flessen moeten buiten het kampeermiddel geplaatst zijn en mogen niet ingegraven worden. Er dient altijd voldoende ventilatie te zijn. Het gebruik van gasflessen gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de Gast die deze gebruikt.

LPG tanks anders dan gebruikt voor de aandrijving van een auto, zijn verboden. Olieverwarming is eveneens verboden.

Gasslangen mogen enkel gebruikt worden als ze goedgekeurd zijn. Butaangasslangen (zwart) en propaangasslangen (oranje) mogen niet ouder zijn dan 2 jaar. Gasdrukregelaars mogen niet ouder zijn dan 5 jaar.

Indien door welke oorzaak dan ook brand ontstaat, dient de Gast onmiddellijk alarm te slaan zodat de brand zo spoedig mogelijk kan worden geblust.

Verboden (overig)

Het is verboden:

• huis aan huis reclame te bezorgen
• baden met een doorsnede van meer dan 120 centimeter of met een hoogte groter dan 25 centimeter mee te nemen/op te zetten
• zaken (van deur tot deur) te verkopen op het park
• diensten aan te bieden; een onderhandse of openbare verkoping te houden
• alcohol te gebruiken buiten het vakantieverblijf en/of buiten de horecagelegenheden
• lachgas te gebruiken, bezitten of verhandelen
• (soft) drugs te gebruiken of in bezit te hebben op, om en in het vakantieverblijf
• tapinstallaties met drukcilinders voorhanden te hebben
• (vuur)wapens in bezit te hebben.

Verloren/gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerpen kunnen bij de receptie worden afgegeven. Op verzoek van een eventueel reeds vertrokken Gast kan het gevonden voorwerp voor rekening en risico (onder rembours) van deze Gast aan hem of haar worden nagezonden. De Ondernemer is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade aan het gevonden voorwerp.

Indien de eigenaar van een gevonden voorwerp zich niet meldt binnen een maand na afgifte van het gevonden voorwerp, wordt aangenomen dat hij of zij het bezit hiervan heeft prijsgegeven.

Verwijdering van het terrein/ontzegging van de toegang

Alle Gasten dienen de in de Algemene voorwaarden, de Recronvoorwaarden en het Parkreglement opgenomen voorschriften en regels strikt na te leven en aanwijzingen van het personeel van de Ondernemer en/of de eventueel aanwezige bewakingsdienst in welke vorm en in welk verband dan ook op te volgen. Dit geldt eveneens voor de regels die voor het gebruik van de Faciliteiten gelden.

Overtreding van deze voorwaarden en regels alsmede het niet opvolgen van aanwijzingen van het personeel kunnen verwijdering van het park tot gevolg hebben waarbij de toegang tot het park zal worden ontzegd, zonder dat de Recreant recht krijgt op gehele of gedeeltelijke restitutie van de betaalde of nog te betalen (huur) sommen, onverminderd het recht van De Ondernemer om schadevergoeding te vorderen voor de schade die door de overtreding wordt veroorzaakt.Algemeen geldt dat eerst een waarschuwing zal worden gegeven. In dringende gevallen, ter beoordeling van De Ondernemer, kan hiervan worden afgezien en zal overgegaan worden tot onmiddellijke verwijdering en zal de Recreant en/of de Gast de toegang tot het park worden ontzegd. De Ondernemer behoudt zich het recht voor om bij een (eerste) waarschuwing een extra waarborgsom tin rekening te brengen.

Onvoorziene gevallen

In gevallen die niet geregeld zijn in de Algemene voorwaarden, de Recronvoorwaarden of dit Parkreglement beslist de parkmanager.