Bel ons op 088 - 0444 999

(gebruikelijke belkosten)

Vanuit Nederland kunt u ons bereiken op 088 - 0444 999 (gebruikelijke belkosten) vanuit België op 02 669 81 98.

Contact

Vandaag geopend tot 21:00 uur

Recent bekeken

We hebben de meest recent bekeken parken, verblijven, kampeervelden en hotelkamers voor u bewaard.

Annuleringsverzekering

Als u de reis wilt annuleren, dient u z.s.m. contact op te nemen met Roompot Vakanties, tel. 0900-8810 (€ 0,20 p/m), vanuit België 070-778899 (€ 0,18 p/m).

1. Woordenlijst
2. Wat is verzekerd
3. Wat is uitgesloten
4. Wat zijn de verplichtingen bij schade
5. Hoe wordt de schadevergoeding geregeld
6. Wanneer kan verzekerde geen rechten meer aan de verzekering ontlenen
7. Premie
8. Aanvang, duur en einde
9. Terrorismedekking
10. Registratie persoonsgegevens
11. Klachten en geschillen
12. Toepasselijk recht

1. Woordenlijst

 • Accommodatiekosten: De basishuurkosten voor het accommodatietype. Bijkomende kosten zoals waarborgsom, reserveringskosten en bijgeboekte artikelen vallen hier niet onder. Voor de vaststelling van dit bedrag zijn beslissend de gegevens uit de administratie van de verhuurder.
 • Afbreking van de reis: Ziekenhuisopname tijdens de reis en/of voortijdige terugkeer naar huis
 • Annulering: Het afzien van de reis- of huurovereenkomst
 • Dagvergoeding: De reis-/huursom gedeeld door het aantal dagen van de reis-/huurovereenkomst en vervolgens gedeeld door het aantal verzekerden
 • 1e of 2e graad: Hieronder verstaan wij echtgeno(o)t(e), ouders, schoonouders, stiefouders, pleegouders, kinderen, stief-, pleeg- en kleinkinderen, grootouders, ook de grootouders van de inwonende partner, broers en zusters, zwagers en schoonzusters
 • Ernstige ziekte of ernstig ongevalsletsel: Ziekte of ongeval, dusdanig dat sprake is van een zorgwekkende toestand waarbij voor het leven van de betrokkene wordt gevreesd.
 • Gebeurtenis: Een voor de verzekerde bij het sluiten van de verzekering onvoorzien voorval of een reeks met elkaar verband houdende voorvallen die dezelfde schadeverwekkende oorzaak hebben. Het voorval of de voorvallen moet of moeten tijdens de geldigheidsduur van de verzekering hebben plaatsgevonden.
 • Huisgenoot: De partner van de verzekerde en zijn of haar inwonende kinderen, die bij het bevolkingsregister op hetzelfde adres staan ingeschreven als de verzekerde en die in gezinsverband met de verzekerde samenwonen
 • Kwaadwillige besmetting: Het (doen) verspreiden van ziektekiemen of stoffen die door hun werking schade kunnen veroorzaken. Hierbij is het aannemelijk dat het verspreiden is beraamd of uitgevoerd met het doel politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te realiseren. Met de werking van ziektekiemen of stoffen bedoelen wij: de directe of indirecte fysische, biologische, radioactieve of chemische inwerking op mensen, dieren of zaken. Onder schade verstaan wij: - letsel en/of aantasting van de gezondheid van mensen of dieren, al dan niet de dood ten gevolge hebbend; - schade aan zaken; - aantasting van economische belangen.
 • Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschade N.V. (NHT): De herverzekeringsmaatschappij bij wie wij onze verplichtingen, die direct of indirect kunnen voortvloeien uit het terrorismerisico, herverzekerd hebben.
 • Overboekingskosten: De kosten van het overboeken naar een latere datum, waardoor totale annulering overbodig wordt.
 • Preventieve maatregelen: Maatregelen, die de overheid, verzekerden of derden treffen, om het onmiddellijk dreigend gevaar van terrorisme of kwaadwillige besmetting te voorkomen, of in het geval het gevaar zich al heeft voorgedaan om de gevolgen daarvan te beperken.
 • Terrorisme: Gewelddadige handelingen of gedragingen in de vorm van een aanslag of een reeks aanslagen waardoor schade ontstaat. Hierbij is het aannemelijk dat die aanslag(en) is/zijn beraamd of uitgevoerd met het doel politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te realiseren. Aanslagen vormen een reeks wanneer ze in tijd én in doelstelling met elkaar samenhangen. Onder schade verstaan wij:
  - letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood ten gevolge hebbend;
  - schade aan zaken;
  - aantasting van economische belangen.
 • Terrorismerisico: Terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen dan wel handelingen of gedragingen ter voorbereiding daarvan.
 • Tussenpersoon: Roompot Service B.V.
 • U/uw: (Van) de persoon die de verzekering met ons heeft gesloten.
 • Vertreks-/aankomstvertraging:
  - uitstel van de reis zodat het vertrek naar de vakantiebestemming later plaatsvindt dan gepland;
  - vertraging van boot, bus, trein of vliegtuig door oorzaken die gelegen zijn buiten de wil van de verzekerde of van de reis- of vervoersorganisatie.
 • Er moet daardoor sprake zijn van te laat vertrekken naar en/of arriveren op de vakantiebestemming.
 • Verzekerde(n): Voor annulering: De persoon (incl. bewoners zelfde adres) vermeld op de overeenkomst en/of de personen vermeld als meereizenden.
 • Wij/Ons: N.V. Interpolis Schade, de verzekeringsmaatschappij waarmee u de verzekeringsovereenkomst hebt gesloten.

2. Wat is verzekerd

1. Annulering

Vergoeding van de annuleringskosten die de verzekerde rechtens verschuldigd is aan de verhuurder. Deze annuleringskosten omvatten de geheel of gedeeltelijk betaalde reis-/huursom en/of de eventuele overboekingskosten. Om voor een vergoeding in aanmerking te komen moet bij annulering sprake zijn van één van de volgende gebeurtenissen, die onzeker zijn op het moment van het boeken van de reis-/huurovereenkomst en op het moment van het sluiten van deze verzekering:

a. overlijden, ziekte of ongevalsletsel van de verzekerde, van dien aard dat gezien de lichamelijke en/of psychische toestand de verzekerde op medische indicatie niet aan de reis kan deelnemen.
b. overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongevalsletsel zoals beschreven in artikel 1, van niet meereizende familieleden in de 1e of 2e graad of huisgenoten van de verzekerde.
c. er moet een medisch noodzakelijke ingreep plaatsvinden bij u of uw huisgenoot. Voorwaarde daarbij is dat deze ingreep uitsluitend tijdens de reis-/huurperiode kan worden gedaan.
d. na afsluiting van de verzekering geconstateerde zwangerschap, die door een zwangerschapsverklaring kan worden aangetoond en/of medische complicaties als gevolg van de zwangerschap van u of de met u samenwonende partner. Deze complicaties moeten dan wel zo ernstig zijn dat de betrokken persoon -vanwege haar lichamelijke en/of psychische toestand- op medische indicatie niet aan de reis kan deelnemen.
e. op medisch advies kunt u een inenting niet ondergaan, terwijl deze verplicht is voor de reis of het verblijf.
f. er doet zich een materiële schade voor aan de woning en/of inboedel die u in eigendom heeft. Voorwaarde daarbij is dat het belang van de schade zo groot is dat uw aanwezigheid tijdens de reis-/huurperiode dringend noodzakelijk is.
g. er doet zich een materiële schade voor aan het bedrijf waarvan de verzekerde eigenaar is of waar de verzekerde als werknemer werkt. Voorwaarde daarbij is dat het belang van de schade zo groot is dat de aanwezigheid van de verzekerde tijdens de reis-/huurperiode dringend noodzakelijk is.
h. het privé-vervoermiddel dat u voor de reis moest gebruiken, valt uit door diefstal, brand, ontploffing of een ander van buiten komend onheil. Voorwaarden hierbij zijn: - dat deze uitval plaatsvindt binnen dertig dagen vóór de ingangsdatum van de reis-/huurperiode; - en het privé-vervoermiddel niet voor het begin van de reis-/huurperiode kon worden gerepareerd of vervangen.
i. u aanvaardt een dienstbetrekking voor onbepaalde tijd of voor de duur van tenminste één jaar. Voorwaarden daarbij zijn: - dat zijn aanwezigheid tijdens de reis-/huurperiode noodzakelijk is; - dat het om een dienstbetrekking van niet minder dan twintig werkuren per week gaat; - dat u vóór het aanvaarden van de dienstbetrekking onvrijwillig werkloos was na een vorige dienstbetrekking; - dat u gedurende de periode van werkloosheid een uitkering heeft gekregen krachtens een Sociale Wet.
j. u raakt na een dienstverband voor onbepaalde tijd onvrijwillig werkloos als gevolg van de gehele/gedeeltelijke sluiting van het bedrijf waar u werkte
k. u heeft een eindexamen afgelegd en krijgt een onverwachte oproep voor een herexamen ter afronding van een meerjarige opleiding. Voorwaarde daarbij is dat het tijdstip van herexamen bij boeking van de reis niet bekend is en dat dit herexamen uitsluitend tijdens de reis-/huurperiode kan worden afgelegd.
l. echtscheiding van verzekerde, onder voorwaarde dat de juridische echtscheidingsprocedure in gang is gezet. Het ontbinden van een notarieel vastgelegd samenlevingscontract wordt daarbij gelijkgesteld met echtscheiding.
m. u krijgt onverwacht een huurwoning toegewezen. Voorwaarde daarbij is dat de huur van de woning in gaat tijdens de reis-/huurperiode of in de periode van dertig dagen die voorafgaat aan de ingangsdatum van de reis-/ huurperiode
n. het onverwacht een adoptiekind krijgen, waardoor de reeds geboekte reis-/huurovereenkomst geen doorgang kan vinden.

2. Vertreks-/aankomstvertraging

a. Bij vertreks-/aankomstvertraging van boot, bus, trein of vliegtuig wordt per verzekerde een dagvergoeding verleend voor elke periode van 24 uur of gedeelte daarvan tot max. vijf dagen. Vertragingen van minder dan acht uur komen niet voor vergoeding in aanmerking.
b. Bij uitstel, die het gevolg is van gebeurtenissen als genoemd onder artikel 2 lid 1, wordt per verzekerde een dagvergoeding verleend voor elke periode van 24 uur, tot max. vijf dagen.

3. Afbreking van de reis

In geval van afbreking van de reis die het gevolg is van gebeurtenissen als genoemd onder artikel 2 lid 1, m.u.v. wat genoemd is onder artikel 2 lid 1 onder h, wordt per verzekerde een dagvergoeding verleend voor elke periode van 24 uur. Ook de terugreisdagen komen voor vergoeding in aanmerking. Afbrekingen van minder dan acht uur komen niet voor vergoeding in aanmerking. Bij voortijdige terugkeer naar huis moet de medische noodzaak hiervan zijn vastgesteld door een arts.

3. Wat is uitgesloten

Van deze verzekering is uitgesloten: 1. alle schade waarbij door u of de bij de uitkering belanghebbende, omtrent het ontstaan, de aard of omvang van de schade een onvolledige of onware opgave wordt gedaan. Hierdoor kunt u geen enkel recht aan deze verzekering ontlenen; 2. alle schade als blijkt dat u een verplichting uit deze verzekering niet of niet tijdig bent nagekomen en daardoor de belangen van ons heeft geschaad; 3. schade die veroorzaakt is met opzet of door grove schuld van u of van iemand die belang heeft bij de uitkering; 4. schade die het gevolg is van of verband houdt met het door de verzekerde deelnemen aan of willens en wetens bijwonen van (vliegtuig)kaping, staking, oproer, opstand of terreurdaad; 5. schade die het gevolg is van of verband houdt met (burger)oorlog, tenzij u bewijst dat de schade hiermee geen verband houdt; 6. schade die veroorzaakt is door of samenhangt met atoomkernreacties waarbij energie vrijkomt zoals kernfusie, kernsplitsing en radioactiviteit, onverschillig hoe deze zijn ontstaan; 7. schade die ontstaan is of mogelijk geworden door overmatig gebruik van alcohol door de verzekerde, en door gebruik door de verzekerde van bedwelmende, opwekkende of soortgelijke middelen, waaronder soft- en harddrugs zijn begrepen.

4. Wat zijn de verplichtingen van de verzekerde bij schade

De verzekerde is verplicht om, zodra hij op de hoogte is van een gebeurtenis die voor ons tot een verplichting kan leiden: 1. deze gebeurtenis zo spoedig mogelijk aan ons te melden. In elk geval kunnen geen rechten worden ontleend, indien de schademelding niet plaatsvindt binnen zes maanden na de gebeurtenis. 2. de schade zoveel mogelijk te beperken en de aanwijzingen van ons hiertoe op te volgen. 3. ons zijn volle medewerking te verlenen en de leiding van de schaderegeling en de gerechtelijke procedure aan ons over te laten. Hij is ook verplicht alles na te laten wat de belangen van ons zou kunnen schaden. 4. zich op verzoek en op kosten van ons door een door ons aangewezen arts te laten onderzoeken en deze alle gewenste inlichtingen te verschaffen.

5. Hoe wordt de schadevergoeding geregeld

Betaling geschiedt uitsluitend door overmaking van de uitkering op uw (post)bankrekening. Verrekening van deze uitkering met eventueel nog door u aan de verhuurder te verrichten betalingen is niet mogelijk.

1. Wij vergoeden de schade en kosten die onder deze verzekering zijn gedekt alleen tegen overlegging van de originele nota’s en andere bewijsstukken.
2. Wij zijn gerechtigd om uit te betalen aan de verzekerde die de te vergoeden nota’s heeft ingezonden; uitbetaling aan deze geldt als kwijting van ons door alle verzekerden.
3. Restituties door hotel, verhuurder, reis-/ vervoersorganisatie worden op de uitkering in mindering gebracht.
4. Bij het vaststellen van de uitkering doen wij geen beroep op eventuele onderverzekering. Wij keren nooit meer uit dan de geboekte reis-/huursom.
5. Als de verzekerde recht heeft op vergoeding wegens annulering, vertreks-/aankomstvertraging of voortijdige terugkeer naar huis, dan hebben ook de met hem meereizende verzekerden recht op de van toepassing zijnde vergoeding. Voor alle verzekerden tezamen zal geen hogere vergoeding worden verleend dan voor de verzekerden behorende tot vier gezinnen. Als sprake is van ziekenhuisopname van een verzekerde, dan hebben ook de meeverzekerde gezinsleden van de verzekerde of één meeverzekerde reisgenoot recht op afbrekingsvergoeding.
6. Buiten gezinsverband wonende verzekerden worden geacht elk tot een afzonderlijk gezin te behoren. Onder gezin wordt verstaan de gezamenlijke huisgenoten.
7. Bij annulering, vertreks-/aankomstvertraging of voortijdige terugkeer naar huis door verzekerden, behorende tot meer dan vier gezinnen, wordt de te verlenen vergoeding verdeeld over alle verzekerden, naar verhouding van ieders aandeel in het verzekerde bedrag.

6. Wanneer kan verzekerde geen rechten meer aan de verzekering ontlenen

Als wij met betrekking tot een schade een definitief standpunt hebben ingenomen dan zullen wij u dat schriftelijk meedelen. Zo’n definitief standpunt houdt in: - het afwijzen van een vordering - een slotbetaling of - een aanbod daartoe. Als de verzekerde niet binnen één jaar na de mededeling van ons schriftelijk hiertegen bij ons in verzet is gekomen, vervalt zijn recht op dekking van die schade.

Er kan zich een gebeurtenis voordoen waarbij de verzekerde weet of redelijkerwijs behoort te weten dat hij mogelijk een beroep op de verzekering kan doen. Als de verzekerde een dergelijke gebeurtenis niet binnen één jaar aan ons meldt, kan hij met betrekking tot de gebeurtenis geen rechten meer ontlenen aan de verzekering.

7. Premie

U dient de premie, inclusief assurantiebelasting, vooruit te betalen, uiterlijk binnen vijftien dagen na het aangaan van de reis-/huurovereenkomst en in ieder geval vóór de aanvang van de reis. Als dit laatste niet mogelijk is door de korte tijd tussen het aanvragen van deze verzekering en de aanvang van de reis, dan dient u er voor te zorgen dat het bedrag bij aanvang van de reis-/huurperiode is voldaan.

Bij annulering door de reis-/vervoersorganisatie of door de verhuurder zullen wij de premie die voor deze verzekering is betaald, terugbetalen. In geen enkel ander geval bestaat recht op terugbetaling van betaalde premies.

8. Aanvang, duur en einde van de verzekering

De verzekering begint na betaling van de premie, inclusief assurantiebelasting, met de afgifte van het verzekeringsbewijs en eindigt na het verstrijken van de daarop vermelde periode van de reis/huur.

9. Terrorismedekking

1 Beperking van de dekking voor het terrorismerisico

a. Heeft zich een (reeks van) verzekerde gebeurtenis(sen) voorgedaan en heeft u volgens de geldende verzekeringsvoorwaarden dekking voor die (reeks van) gebeurtenis(sen), dan geldt een beperking van de dekking als die (reeks van) gebeurtenis(sen) direct of indirect verband houdt met het terrorismerisico. Onze uitkeringsplicht voor uw aanspraak op schadevergoeding of uitkering is in dat geval beperkt tot het bedrag dat wij voor uw aanspraak op schadevergoeding of uitkering van de NHT (Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V.) ontvangen. b. De NHT biedt herverzekeringsdekking voor het terrorismerisico tot maximaal 1 miljard euro per kalenderjaar. Dit bedrag geldt voor alle claims van alle verzekeraars, die bij de NHT aangesloten zijn. Het bedrag kan van jaar tot jaar worden aangepast. Een aanpassing zal worden medegedeeld in drie landelijk verschijnende dagbladen.


2 Uitkeringsprotocol NHT

a. Op onze herverzekering bij de NHT is een Protocol Afwikkeling Claims van toepassing. Dit protocol kunt u bij de NHT opvragen. Het is voor u onder andere van belang te weten dat de NHT gerechtigd is: 1 te beslissen of een gebeurtenis direct of indirect verband houdt met het terrorismerisico. Een besluit hierover van de NHT is bindend voor ons, voor u, voor de verzekerden en voor de op uitkeringgerechtigden; 2 de claims die voortvloeien uit het terrorismerisico aan één kalenderjaar toe te wijzen; 3 de uitkering aan de deelnemende verzekeraars uit te stellen tot het moment waarop zij kan bepalen of en in hoeverre zij over voldoende financiële middelen beschikt om alle vorderingen voor het geheel te dekken. Als de NHT niet over voldoende financiële middelen beschikt, is zij gerechtigd een gedeeltelijke uitkering te doen. In dat geval zullen wij u ook slechts gedeeltelijk uitkeren (zie hierboven onderlid 1a). b. Pas nadat de NHT aan ons heeft medegedeeld welk bedrag voor uw aanspraak op schadevergoeding of uitkering, eventueel bij wijze van voorschot, aan ons wordt uitgekeerd, kunt u (of de rechthebbende verzekerde of de tot uitkering gerechtigde) uw aanspraak of uitkering bij ons opeisen. c. Een aanspraak op schadevergoeding en/of uitkering moet u melden uiterlijk binnen twee jaar nadat de NHT heeft vastgesteld dat een bepaalde gebeurtenis of omstandigheid het gevolg is van het terrorismerisico. Onze herverzekeringsdekking bij de NHT geldt alleen voor aanspraken die binnen die twee jaar worden gemeld. Een te late melding heeft tot gevolg dat de NHT ons geen vergoeding geeft voor uw aanspraak op schadevergoeding. Hiermee vervalt ook onze uitkeringsplicht aan u (zie hierboven onder lid 1a).

10. Registratie persoonsgegevens

De persoonsgegevens en andere gegevens die u invult of later aan ons overlegt, worden door ons verwerkt met het oog op: - het aangaan en uitvoeren van (verzekerings)overeenkomsten; - het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties; - het voorkomen en bestrijden van fraude; - het uitvoeren van activiteiten gericht op uitbreiding van de dienstverlening en vergroting van het relatiebestand en - het voldoen aan wettelijke verplichtingen. De verantwoordelijke voor de verwerking is Interpolis N.V., Spoorlaan 298, 5017 JZ Tilburg. Wij houden ons bij de verwerking van persoonsgegevens aan de bepalingen van een gedragscode. De volledige tekst van die code (momenteel de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeringsbedrijf) kunt u opvragen bij het informatiecentrum van het Verbond van Verzekeraars, Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, tel. (070) 33 38 777, www.verzekeraars.nl.

11. Klachten en geschillen

U kunt klachten en geschillen die betrekking hebben op de bemiddeling, totstandkoming en uitvoering van de verzekering voorleggen aan Roompot Service B.V., afdelingen annuleringen, Postbus 160, 4330 AD Middelburg. Verder kunnen klachten worden ingediend bij Interpolis N.V., Concern Bureau Klantreacties, Postbus 90106, 5000 LA Tilburg, klachten@interpolis.nl. Wij behandelen uw klacht zo goed mogelijk. Als u vindt dat wij er onvoldoende in geslaagd zijn uw ontevredenheid weg te nemen, kunt u zich wenden tot de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, Postbus 93257, 2509 AN Den Haag, www.kifid.nl. U kunt een eventueel geschil ook voorleggen aan de rechter.

12. Toepasselijk recht

Op de verzekering is het Nederlands recht van toepassing.