Bel ons op 088 - 0444 999

(gebruikelijke belkosten)

Vanuit Nederland kunt u ons bereiken op 088 - 0444 999 (gebruikelijke belkosten) vanuit België op 02 669 81 98.

Contact

Vandaag geopend tot 21:00 uur

Recent bekeken

We hebben de meest recent bekeken parken, verblijven, kampeervelden en hotelkamers voor u bewaard.

Voorwaarden aanvullende regendekking

1. Woordenlijst
2. Wat is verzekerd
3. Wat is uitgesloten
4. Wat zijn de verplichtingen van de verzekerde bij schade
5. Hoe wordt de schadevergoeding geregeld
6. Wanneer kan verzekerde geen rechten meer aan de verzekering ontlenen
7. Premie
8. Aanvang, duur en einde van de verzekering
9. Samenloop van verzekeringen
10. Registratie persoonsgegevens
11. Klachten en geschillen
12. Toepasselijk recht

Artikel 1. Woordenlijst

Accommodatiekosten

De basishuurkosten voor het accommodatietype. Bijkomende kosten zoals waarborgsom, reserveringskosten en bijgeboekte artikelen vallen hier niet onder. Voor de vaststelling van dit bedrag zijn beslissend de gegevens uit de administratie van de verhuurder.

Annulering

Het afzien van de reis- of huurovereenkomst

Dagvergoeding

De reis-/huursom gedeeld door het aantal dagen van de reis-/huurovereenkomst en vervolgens gedeeld door het aantal verzekerden

Gebeurtenis

Een voor de verzekerde bij het sluiten van de verzekering onvoorzien voorval of een reeks met elkaar verband houdende voorvallen die dezelfde schadeverwekkende oorzaak hebben. Het voorval of de voorvallen moet of moeten tijdens de geldigheidsduur van de verzekering hebben plaatsgevonden.

Tussenpersoon

Roompot Service B.V.

U/uw

(Van) de persoon die de verzekering met ons heeft gesloten.

Verzekerde(n)

De persoon die op de overeenkomst vermeld staat.

Wij/Ons 

De verzekeringsmaatschappij waarmee u de verzekeringsovereenkomst hebt gesloten is Achmea Schadeverzekeringen N.V. gevestigd te Apeldoorn. Deze voert handelsnaam Interpolis.

Artikel 2. Wat is verzekerd

REGEN

Vergoeding van een deel van de accommodatiekosten die u rechtens verschuldigd bent aan de verhuurder. Voorwaarden voor dekking:

  • de verblijfsperiode bedraagt min. 3 en max. 21 nachten én
  • in de verblijfsperiode valt gedurende 2 dagen tussen 10.00 en 18.00 uur bij het hieronder aangegeven KNMI-meetstation per dag meer dan 4 uur neerslag in de vorm van regen. Voor de vaststelling van het aantal uren regen is het niet noodzakelijk dat de regen onafgebroken valt; een totaal van 4 uren regen per dag in het genoemde tijdvak volstaat.
  • de aankomst- en vertrekdatum tellen als gehele dag.

Voor de vaststelling van het aantal uren regen zijn alleen beslissend de gegevens van:

  • het dichtstbijzijnde, gecertificeerde, neerslag KNMI-meetstation.

Artikel 3. Wat is uitgesloten

Van deze verzekering is uitgesloten:
1. alle schade als blijkt dat u een verplichting uit deze verzekering niet of niet tijdig bent nagekomen en daardoor de belangen van ons heeft geschaad;

Artikel 4. Wat zijn de verplichtingen van de verzekerde bij schade

De verzekerde is verplicht om, zodra hij op de hoogte is van een gebeurtenis die voor ons tot een verplichting kan leiden:
1. deze gebeurtenis zo spoedig mogelijk aan ons te melden. In elk geval kunnen geen rechten worden ontleend, indien de schademelding niet plaatsvindt binnen zes maanden na de gebeurtenis.

Artikel 5. Hoe wordt de schadevergoeding geregeld

Betaling geschiedt uitsluitend door overmaking van de uitkering op uw (post)bankrekening. Verrekening van deze uitkering met eventueel nog door u aan de verhuurder te verrichten betalingen is niet mogelijk.

Zodra de voorwaarden voor dekking zijn vervuld, meldt u dit onmiddellijk bij de receptie van uw park. U heeft dan de keuze om
a. uw verblijf voort te zetten, of
b. uw verblijf te beëindigen.
Kiest u voor a, dan heeft u recht op vergoeding van 50% van de accommodatiekosten voor de resterende verblijfsperiode, rekenend vanaf de dag volgend op de dag waarop de voorwaarden voor dekking zijn vervuld.
Kiest u voor b, dan heeft u recht op vergoeding van 100% van de accommodatiekosten voor de resterende verblijfsperiode, rekenend vanaf de dag volgende op de dag waarop de voorwaarden voor dekking zijn vervuld. U dient echter wel uw vertrek bij de receptie aan te geven.

U kunt claimen tot twee weken na vertrekdatum. Wanneer u claimt na vertrek, heeft u recht op vergoeding van 50% van de accommodatiekosten. De vergoeding wordt berekend voor het aantal dagen vanaf de dag volgend op de dag waarop de voorwaarden voor dekking zijn vervuld.

Artikel 6. Wanneer kan verzekerde geen rechten meer aan de verzekering ontlenen

Als wij met betrekking tot een schade een definitief standpunt hebben ingenomen dan zullen wij u dat schriftelijk meedelen. Zo’n definitief standpunt houdt in:

  • het afwijzen van een vordering
  • een slotbetaling of
  • een aanbod daartoe

Als de verzekerde niet binnen één jaar na de mededeling van ons schriftelijk hiertegen bij ons in verzet is gekomen, vervalt zijn recht op dekking van die schade.

  • Bij melding na twee weken na het einde van de reis-/huurperiode heeft u geen recht meer op uitkering.

Artikel 7. Premie

U dient de premie, inclusief assurantiebelasting, vooruit te betalen, uiterlijk binnen vijftien dagen na het aangaan van de reis-/huurovereenkomst en in ieder geval vóór de aanvang van de reis. Als dit laatste niet mogelijk is door de korte tijd tussen het aanvragen van deze verzekering en de aanvang van de reis, dan dient u er voor te zorgen dat het bedrag bij aanvang van de reis-/huurperiode is voldaan.

Bij annulering door de reis-/vervoersorganisatie of door de verhuurder zullen wij de premie die voor deze verzekering is betaald, terugbetalen. In geen enkel ander geval bestaat recht op terugbetaling van betaalde premies.

Artikel 8. Aanvang, duur en einde van de verzekering

De verzekering begint na betaling van de premie, inclusief assurantiebelasting, met de afgifte van het verzekeringsbewijs en eindigt na het verstrijken van de daarop vermelde periode van de reis/huur.

Artikel 9. Samenloop van verzekeringen

Als - zo deze verzekering niet bestond - aanspraak kan worden gemaakt op vergoeding van schade of kosten op grond van enige andere verzekering, al dan niet van oudere datum, respectievelijk op grond van enige wet of andere voorziening, is deze verzekering pas in de laatste plaats geldig; in zo’n geval komt alleen die schade voor vergoeding in aanmerking, die het bedrag te boven gaat waarop de verzekerde elders aanspraak zou kunnen maken en wel tot maximaal de verzekerde bedragen.

Artikel 10. Registratie persoonsgegevens

Interpolis maakt deel uit van de Achmea Groep en Achmea B.V. is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. U wordt beschouwd als klant van de Groep. Bij de aanvraag van een verzekering/financiële dienst vragen wij om persoonsgegevens. Deze gebruiken wij binnen de Achmea Groep voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, om u te informeren over relevante producten en/of diensten, voor het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële sector, voor statistische analyse, relatiebeheer en om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Op het gebruik van uw persoonsgegevens is de Gedragscode “Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen” van toepassing.

U kunt deze gedragscode opvragen bij het Verbond van Verzekeraars,
Postbus 93450,
2509 AL Den Haag,
Telefoon (070) 3338777

U vindt de gedragscode ook op de site van het Verbond: www.verzekeraars.nl.

Artikel 11. Klachten en geschillen

Bent u niet tevreden over onze dienstverlening? Wij stellen het op prijs als u ons dat laat weten. Wij maken serieus werk van uw klacht. U kunt klachten en geschillen die betrekking hebben op de bemiddeling, totstandkoming en uitvoering van de verzekering voorleggen aan Roompot Service B.V., afdelingen annuleringen, Postbus 12, 4493 ZG Kamperland.

Verder kunnen klachten worden ingediend bij Interpolis Klachtenservice, Postbus 90106, 5000 LA TILBURG, klachten@interpolis.nl. Interpolis behandelt uw klacht zo goed mogelijk.

Als u vindt dat wij er onvoldoende in geslaagd zijn uw ontevredenheid weg te nemen, kunt u zich wenden tot de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, Postbus 93257, 2509 AN DEN HAAG, www.kifid.nl.

U kunt een eventueel geschil ook voorleggen aan de rechter.

Artikel 12. Toepasselijk recht

Op de verzekering is het Nederlands recht van toepassing.